Правила внутрішнього службового розпорядку державних службовців ВОАС

                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                      Загальними зборами державних службовців 

                                                                                                                                                                      Вінницького окружного адміністративного суду

                                                                                                                                                                      Протокол № 01 від 31.03.2020 року

                                                                                                                                                                      із змінами від 02.11.2021


ПРАВИЛА

внутрішнього службового розпорядку

Вінницького окружного адміністративного суду

вирішуються керівником апарату суду.

1.      Загальні положення

1.1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Вінницького окружного адміністративного суду, його апарату, режим роботи, засади регулювання службових відносин, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання робочого часу, а також інші положення.

1.2. Службова дисципліна у Вінницькому окружному адміністративному суді ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

1.3. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців суду за поданням керівника апарату суду на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених Наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 50, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за №457/28587 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Національного агентства України з питань державної служби № 39-20 від 13.03.2020).

1.4. Правила внутрішнього службового розпорядку Вінницького окружного адміністративного суду доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у суді, під підпис.

                                                             2. Загальні правила етичної поведінки в Вінницькому окружному адміністративному суді

2.1.    Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

2.3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

2.4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

3. Робочий час і час відпочинку державного службовця

3.1.    Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

3.2. У Вінницькому окружному адміністративному суді встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними суботою і неділею.

3.3. Режим роботи суду встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

3.4. У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3.5. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи суду.

3.6. Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 30 хвилин з 12 годин 30 хвилин до 13 годин 00 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

3.7. Відповідно до чинного режиму роботи в суді встановлюється такий службовий розпорядок:

                                                                                          

Понеділок-п’ятниця

Початок роботи

8:00

Перерва на обід

12:00-12:30

Закінчення роботи

16:30


{Пункт 3.7 викладено в новій редакції відповідно до Рішення загальних зборів державних службовців Вінницького окружного адміністративного суду від 02.11.2021 №1. Набирає чинності з 08.11.2021}

 3.8. Напередодні святкових днів, що визначенні статтею 73 Кодексу законів про працю України, тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 3.9. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

 3.10. Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному табелі робочого часу та за допомогою відповідної електронної системи контролю доступу до суду.

3.11. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

3.12. За ініціативою державного службовця і згодою його безпосереднього керівника (начальника відділу) такий державний службовець може виконувати завдання за посадою за межами адміністративної будівлі суду. Для цього державний службовець повинен погодити у письмовій формі, зокрема засобами телекомунікаційного зв'язку, перелік відповідних завдань та строки їх виконання з безпосереднім керівником (начальником відділу).

Для державного службовця обсяг завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду повинен визначатись з урахуванням тривалості його робочого часу.

За межами адміністративної будівлі суду можуть виконуватися завдання, якщо їх якісне, ефективне та результативне виконання не потребує:

використання інформації з обмеженим доступом;

доступу до комп'ютерного, телекомунікаційного та/або програмного забезпечення, яке функціонує лише у межах приміщення державного органу;

обов'язкового перебування в приміщенні державного органу (залучення інших працівників державного органу, проведення консультацій, нарад тощо).

Правилами внутрішнього службового розпорядку у Вінницькому окружному адміністративному суді можуть визначатись додаткові умови виконання державними службовцями завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду залежно від особливостей реалізації функцій і завдань суду.

Час виконання державним службовцем завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду обліковується як робочий час.

4.    Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

4.1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі або засобами телефонного зв’язку.

4.2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу, а також у випадку несвоєчасної явки на роботу, дострокового залишення свого робочого місця або тривалої відсутності державного службовця на робочому місці (понад 3 години), без поважних причини, керівник структурного підрозділу (начальник відділу), якому підпорядкований працівник, зобов’язаний скласти акт та повідомити (скласти доповідну записку) керівнику апарату Вінницького окружного адміністративного суду про порушення таким державним службовцем правил внутрішнього службового розпорядку.

4.3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату Вінницького окружного адміністративного суду щодо причин своєї відсутності.

4.4. Вимоги цього розділу не застосовуються до державних службовців під час виконання ними завдань за посадою за межами адміністративної будівлі суду.

5.    Перебування державного службовця в Вінницькому окружному адміністративному суді у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого

часу

5.1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

5.2.   Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

5.3.   Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

5.4.   Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом служби управління персоналом і затверджується керівником апарату суду.

5.5.   У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

5.6.   У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом служби управління персоналом керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5.7.   У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

5.8.   За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

5.9.   Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину- інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

6.     Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань

6.1.   Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

6.2.   Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

6.3.   Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

7.    Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

7.1.   Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

7.2.   Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції в суді.

7.3.   Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

7.4.   Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

7.5.   За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Вінницькому окружному адміністративному суді відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

8.     Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним

службовцем

8.1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

8.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником відділу служби управління персоналом та державним службовцем, який звільняється.

8.3. Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

9.     Прикінцеві положення

9.1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.